Oświadczenie

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI, PONIEWAŻ KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA ZWIĄZANIE ZAWARTYMI W NIEJ POSTANOWIENIAMI. PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY, JEŚLI NIE CHCĄ PAŃSTWO BYĆ ZWIĄZANI NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

Informacje zawarte na naszej stronie mogą być uznane za reklamę zgodnie z przepisami Najwyższego Sądu Sądowniczego Massachusetts. Mają one na celu przedstawienie Państwu ogólnego tła firmy oraz pewnych tematów, które mogą Państwa zainteresować. Przekazując Państwu te informacje, nie wiemy, kim Państwo są, w jakiej branży działają ani jakie są Państwa okoliczności. W zakresie, w jakim poszczególne przepisy prawa mogą być przywoływane na naszej stronie, należy pamiętać, że stosowanie takich przepisów różni się w zależności od jurysdykcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na stronie, które mogą być niedokładne. Jesteś świadomy, że korzystanie z tej strony w żaden sposób nie tworzy relacji prawnik-klient i że informacje, które podajemy na stronie nie stanowią świadczenia usług prawnych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad. W związku z tym, nie należy polegać na informacjach zawartych na tej stronie zamiast rzeczywistej konsultacji z profesjonalistą.

Zgadzasz się, że korzystając z tej strony, zabezpieczysz nas przed wszelkimi roszczeniami, szkodami lub zobowiązaniami, w tym kosztami i wydatkami z tym związanymi, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami prawników, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z roszczeń strony trzeciej, która twierdzi, że szkoda w całości lub w części wynika z dostarczenia przez Ciebie informacji z naszej strony lub że w jakikolwiek sposób wynika z korzystania z tej strony.

Ta strona i wszystkie informacje na niej zawarte są naszą własnością i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez federalne i międzynarodowe prawa autorskie. Jednakże, pozwolimy Ci na wykonanie pojedynczej kopii zawartości naszej strony tylko wtedy, gdy będzie ona przeznaczona do Twojego osobistego użytku.

Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie tylko, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. W szczególności, ale bez ograniczeń, nie gwarantujemy, że 1) informacje na naszej stronie są dokładne; 2) funkcje zawarte na tej stronie będą wolne od błędów; 3) wady na tej stronie zostaną naprawione; lub 4) ta strona lub serwer, który udostępnia ją użytkownikowi są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub specjalne), które wynikają z korzystania z tej strony lub informacji na niej zawartych, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Dla Państwa wygody nasza strona może zawierać linki do innych stron, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zawarte na takich stronach.

Informacje wszelkiego rodzaju przekazane nam lub poszczególnym prawnikom za pośrednictwem naszej strony nie tworzą relacji adwokat-klient ani relacji poufnej pomiędzy Państwem a nami lub poszczególnymi prawnikami. Nie należy wysyłać do nas żadnych poufnych lub wrażliwych informacji drogą elektroniczną, ponieważ nie możemy odpowiadać za ich bezpieczeństwo.

Za pośrednictwem naszej strony można wysłać wiadomość e-mail zawierającą informacje kontaktowe do nas lub do poszczególnych prawników. Funkcja ta została zaprojektowana w celu umożliwienia Państwu wygodnego kontaktu z nami. Państwa wiadomość zostanie odebrana lub przekazana do odpowiedniej osoby w naszej firmie, która może, według własnego uznania, na nią odpowiedzieć. Informacje, które podają nam Państwo w celu skontaktowania się z Państwem w związku z Państwa zainteresowaniem naszymi usługami, mogą zostać wykorzystane przez nas w celu nawiązania tego kontaktu.

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa Commonwealth of Massachusetts i Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez względu na jakiekolwiek zasady konfliktu prawa. Wszelkie spory wynikające lub związane z tymi warunkami będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w języku angielskim w Bostonie, Massachusetts, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Strony ponoszą w równym stopniu koszty arbitrażu. Wszystkie decyzje arbitra będą ostateczne i wiążące.

Jeśli jakakolwiek część tych warunków zostanie uznana za niewykonalną, część ta zostanie oddzielona i nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków. Możemy zmienić te warunki w dowolnym momencie według własnego uznania. Jest to cała umowa pomiędzy stronami dotycząca przedmiotu zawartego w niniejszym dokumencie.