Odmítnutí odpovědnosti

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO ČÁST, PROTOŽE POUŽÍVÁNÍM NAŠICH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT USTANOVENÍMI V NÍ OBSAŽENÝMI. POKUD SI NEPŘEJETE BÝT TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE NAŠE STRÁNKY.

Informace obsažené na našich stránkách mohou být podle pravidel Nejvyššího soudního dvora státu Massachusetts považovány za reklamu. Jejich účelem je poskytnout vám obecné informace o firmě a některých tématech, která by vás mohla zajímat. Vzhledem k tomu, že vám tyto informace poskytujeme, nevíme, kdo jste, v jakém oboru podnikáte ani jaké mohou být vaše poměry. V rozsahu, v jakém se na našich stránkách mohou vyskytovat odkazy na konkrétní zákony, si prosím uvědomte, že uplatňování těchto zákonů se v jednotlivých jurisdikcích liší. Neneseme odpovědnost za jakékoli informace obsažené na těchto stránkách, které mohou být nepřesné. Jste si vědomi, že používání těchto stránek v žádném případě nezakládá vztah mezi advokátem a klientem a že informace, které na stránkách poskytujeme, nepředstavují poskytování právního, daňového nebo jiného odborného poradenství. Nespoléhejte se proto na informace na těchto stránkách namísto skutečné konzultace s odborníkem.

Souhlasíte s tím, že používáním těchto stránek nás odškodníte za jakékoli nároky, škody nebo závazky, včetně nákladů a výdajů s tím spojených, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které mohou přímo nebo nepřímo vyplývat z nároku třetí strany, která tvrdí, že škoda zcela nebo zčásti vznikla v důsledku poskytnutí informací z našich stránek, nebo které jsou prohlašovány za informace z našich stránek, nebo které jakýmkoli způsobem vyplývají z vašeho používání těchto stránek.

Tyto stránky a všechny informace na nich obsažené jsou naším majetkem a jsou chráněny před neoprávněným kopírováním a šířením federálními a mezinárodními zákony o autorských právech. Povolujeme vám však pořídit si jednu kopii obsahu našich stránek pouze pro osobní potřebu.

Zříkáme se všech záruk, výslovných i předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Konkrétně, ale bez omezení, nezaručujeme, že 1) informace na našich stránkách jsou přesné; 2) funkce obsažené na těchto stránkách budou bez chyb; 3) vady na těchto stránkách budou opraveny; nebo 4) tyto stránky nebo server, který vám je zpřístupňuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Neneseme odpovědnost za žádné škody (přímé, nepřímé, následné nebo zvláštní), které vzniknou v důsledku používání těchto stránek nebo informací na nich obsažených, a to ani v případě, že jsme byli na možnost vzniku takových škod upozorněni.

Pro vaše pohodlí mohou naše stránky obsahovat odkazy na jiné stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani za ně neneseme žádnou odpovědnost. Za informace obsažené na těchto stránkách neodpovídáme.

Informace jakéhokoli druhu poskytnuté nám nebo jednotlivým právníkům prostřednictvím našich stránek nevytvářejí mezi vámi a námi nebo jednotlivými právníky vztah advokáta a klienta ani důvěrný vztah. Neposílejte nám e-mailem žádné důvěrné nebo citlivé informace, protože nemůžeme nést odpovědnost za jejich bezpečnost.

Prostřednictvím našich stránek můžete nám nebo jednotlivým právníkům zaslat e-mail s kontaktními údaji. Tato funkce je určena k tomu, abyste nás mohli pohodlně kontaktovat. Vaše zpráva bude přijata nebo předána příslušné osobě v naší firmě, která na ni může podle svého uvážení odpovědět. Informace, které nám poskytnete pro účely kontaktování ohledně vašeho zájmu o naše služby, mohou být námi použity pro účely tohoto kontaktování.

Tyto podmínky se řídí zákony státu Massachusetts a Spojených států amerických bez ohledu na kolizní normy. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení v anglickém jazyce v Bostonu ve státě Massachusetts podle obchodních rozhodčích pravidel Americké rozhodčí asociace. Strany ponesou náklady rozhodčího řízení rovným dílem. Všechna rozhodnutí rozhodce jsou konečná a závazná.

Pokud bude některá část těchto podmínek považována za nevymahatelnou, bude tato část oddělena a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek. Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit podle vlastního uvážení. Jedná se o úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu zde obsaženého.